Kledthai.com

ตะกร้า 0

การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง

ISBN: 9789743159879

ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ลิ่มมณี

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 160

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159879
ราคาพิเศษ ฿144.00 ราคาปรกติ ฿160.00

"การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการวิเคราะห์ทางการเมือง ขอบเขตและแนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์และปรัชญาสังคมศาสตร์ในระดับหลังปริญญาตรี ทำให้ผู้เขียนต้องหันกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรู้มาและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการอธิบายในทางสังคมศาสตร์ และผลกระทบต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นเพียงผลจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสอนดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดลองนำเสนอในสิ่งที่ตนเองได้รับมาจากการพยายามจัดระเบียบความคิดในด้านนั้น"

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง
คำปรารภของคณบดีคณะรัฐศาศตร์

1. บทนำ
- พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์กับแนวคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์
- แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง

2.วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวคิดสัจนิยม
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์โดยการตีความ
- วิธีการอธิบายกับปัญหาในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์

3.รูปแบบการอธิบายกับแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
- แนวคิดและรูปแบบในการอธิบายทางสังคมศาสตร์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและฐานในการอธิบาย
- รูปแบบการอธิบายในแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
- ข้อโต้แย้งในการอธิบายระหว่างโครงสร้างกับการกระทำ

4.ระดับของการอธิบายในการวิเคราะห์ทางการเมือง
- การอธิบายจากระดับปัจเจกบุคคลและการอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่
- ทัศนะเกี่ยวกับระดับการอธิบาย
- ระดับการอธิบายกับปัญหาการวิเคราะห์ทาการเมือง

5.ปัญหาและทางออกในการอธิบาย
- ปัญหาการอธิบายกับความสับสนในการวิเคราะห์ทางการเมือง
- ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ รูปแบบ และระดับในการอธิบาย
- ทางออกของข้อโต้แย้งระหว่างแนวคิดในการอธิบาย

หนังสืออ้างอิง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง
คะแนนของคุณ