Kledthai.com

ตะกร้า 0

๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๑ ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง) สภาพ 70%

ISBN: 9786169174479

ผู้แต่ง : สายชล สัตยานุรักษ์

ผู้แปล : สายชล สัตยานุรักษ์

สำนักพิมพ์ : openbooks

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 565

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169174479
฿795.00

หนังสือ 10 ปัญญาชนสยาม มุ่งวิเคาระห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งและพลังทางปัญญาอันสูงส่งของชนชั้นนำไป ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นทางการเมือง รวมทั้งตอบสนองต่อการท้าทายจากความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ

ขณะเดียวกันการวิเคราะห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติในหนังสือนี้ ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ควมเป็นไทย” ที่ปัญญาชนสร้างขึ้น ได้กลายมาเป็น “ความจริง” คือทำให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” และ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ที่ทรงพลังขึ้นมา ดังนั้น หนังสือนี้จึงช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทย และยังช่วยให้เข้าใจ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ของคนไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างลึกซึ้งและไพศาล เพราะนอกจากจะกำหนดวิถีคิดในการอธิบายปัญหาและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังมีผลต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มุ่งหมายสร้างความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตกโดยรักษา “ความเป็นไทยทางจิตใจ” เอาไว้ด้วย

ผู้เขียนหวังว่าความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงที่มาของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และวิธีคิดของคนไทยเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ตลอดจนผลกระทบที่ตามมา จะก่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริงว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยและวิธีคิดในกรอบของ “ความเป็นไทย” เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูปไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

หนังสือ 10 ปัญญาชนสยาม มุ่งวิเคาระห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งและพลังทางปัญญาอันสูงส่งของชนชั้นนำไป ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นทางการเมือง รวมทั้งตอบสนองต่อการท้าทายจากความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ

 

ขณะเดียวกันการวิเคราะห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติในหนังสือนี้ ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ควมเป็นไทย” ที่ปัญญาชนสร้างขึ้น ได้กลายมาเป็น “ความจริง” คือทำให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” และ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ที่ทรงพลังขึ้นมา ดังนั้น หนังสือนี้จึงช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทย และยังช่วยให้เข้าใจ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ของคนไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างลึกซึ้งและไพศาล เพราะนอกจากจะกำหนดวิถีคิดในการอธิบายปัญหาและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังมีผลต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มุ่งหมายสร้างความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตกโดยรักษา “ความเป็นไทยทางจิตใจ” เอาไว้ด้วย

 

ผู้เขียนหวังว่าความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงที่มาของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และวิธีคิดของคนไทยเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ตลอดจนผลกระทบที่ตามมา จะก่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริงว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยและวิธีคิดในกรอบของ “ความเป็นไทย” เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูปไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

 

สารบัญ

 

  • ภาคที่หนึ่ง (การสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • บทที่ 1 (การสร้างความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • บทที่ 2 (การสร้างและการปลูกฝังความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว
  • บทที่ 3 (การสร้างความหมายของ “ชาติไทย”/”เมืองไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • บทที่ 4 (การสถาปนาความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  • บทที่ 5 (การสถาปนาความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี “สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
  • บทสรุป (การสร้างวิธีคิดกับ “ชาติ” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๑ ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง) สภาพ 70%
คะแนนของคุณ