Kledthai.com

ตะกร้า 0

พุทธโคดม (หนังสือสภาพ 70%)

ISBN: 9786167347578

ผู้แต่ง : วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : openbooks

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 496

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167347578
ราคาพิเศษ ฿237.00 ราคาปรกติ ฿395.00

พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมอินเดียในสมัยพุทธกาลนับเป็นผลงานศึกษาที่สำคัญยิ่งกอปรด้วยคุณปการอันทรางค่าต่อทั้งพุทธศาสน์ศึกษา อินเดียศึกษา รัฐศษสตร์ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แขนงอื่นๆ เป็นการผสมผสานแหล่งความรู้และมุมมองอันหลากหลาย เพื่อวิเคราะห์นำเสนอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก อย่างเหมาะสมต่อผู้คนและองค์ความรู้หลายด้านในปัจจุบัน ด้านหนึ่งเป็นการศึกษาเชิงพุทธศาสน์ศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง เป็นการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลโดยเน้นการวิเคราะห์บริบทเชิงโครงสร้างและสภาพการณ์ที่แวดล้อมพุทธกิจ พุทธจารีต ตลอดพุทธสาวกในสมัยนั้น ข้อเสนอและข้อถกเถียงที่ปรากฏจึงเชื่อมโยงมิติทางรัฐศาสตร์เข้ากับปรากฎการณ์ที่สำคัญๆ ของพุทธประวัติและพุทธศาสนา อันประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับ รัฐ ระบบสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางการเมือง รัฐประศาสโนบาย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กระนั้นก็ตามงานชิ้นนี้ก็จะทำให้นักศึกษาพุทธศาสน์ได้ข้อมูล ความรู้ มุมมอง คำถามและความคิดเห็นที่น่าสนใจน่าพิจารณาพร้อมๆ กันไปด้วยอย่างแน่นอน

ดร.วีระ สมบูรณ์

สารบัญ

คำนิยม

คำนำจากศูนย์อินเดียศึกษา

คำนำผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งที่ 1

1 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

2 ณ ชมพูทวีป

3 ก็ในกลียุคนั้น

4 มหาชนบทอันไพศาล

5 อุบัติการณ์ที่สักกะชนบท

6 คือความทุกข์และความขัดแย้ง

7 จากมหาบรรพชาสู่สัมมาสัมพุทธ

8 ธรรมจักรที่หมุนไป

9 อาณาจักรที่หมุนมา

10 มหาปรินิพพานและความเป็นมา

11 กาลครั้งหนึ่ง...ชั่วกัปกัลป์พุทธันดร

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

บรรณานุกรม

ดัชนี

สารบัญแผ่นที่

แผนที่ 1: แอ่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อ 1900 ปีก่อน ค.ศ.

แผนที่ 2: การเคลื่อนย้ายสู่อินเดียของชาวอารยันในระหว่าง 1500-1000 ปีก่อน ค.ศ.

แผนที่ 3: การแผ่ขยายไปสู่อินเดียตะวันออกของชาวอารยันในระหว่าง 1000-500 ปีก่อน ค.ศ.

แผนที่ 4: มหาชนบทและชนบทสมัยพุทธกาล

แผนที่ 5: เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อเมืองต่างๆ ในสมัยพุทธกาล

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิ 1: โครงสร้างของศากยวงศ์

แผนภูมิ 2: โครงสร้างของโกลิยวงศ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พุทธโคดม (หนังสือสภาพ 70%)
คะแนนของคุณ