Kledthai.com

ตะกร้า 0

ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบ พุทธ พราหมณ์ เชน

ISBN: 9789743159992

ผู้แต่ง : สุมาลี มหณรงค์ชัย

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนหน้า : 376

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159992
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

ผลงานวิจัยเล่มนี้เป็นองค์ความรู้สู่สังคม จากประสบการณ์การ
ค้นคว้างานด้านนี้ของผู้เขียน ซึ่งมองเห็นความเชื่อมโยงของคำอธิบาย
ประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับปรัชญาอินเดียโบราณ ในการทำความเข้าใจ
“ทางสายกลาง” ที่ไม่ได้มีแต่ในภูมิปัญญาแบบพุทธ แต่ยังมีทางสายกลาง
ในภูมิปัญญาแบบพราหมณ์และเชนด้วย ทั้งสามสายความคิดเป็นสำนัก
ปรัชญาเก่าแก่ที่ปรากฏขึ้นหลายร้อยปีก่อนคริสตกาล และหยัดยืนอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากทางการเมืองในฐานะลัทธิศาสนาจวบจนถึง
ทุกวันนี้
............................

หลายครั้งด้วยกันที่ตำราประวัติศาสตร์ปรัชญาใช้ประวัติศาสตร์แต่เพียงผังลำดับเวลา แต่ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา เล่มนี้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของการอธิบายพัฒนาการของความคิดทางปรัชญา

- นิธิ เอียวศรีวงศ์

หนังสือ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญาของ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย เปิดมิติการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาอินเดียอย่างที่ไม่เคยรู้และอ่านมาก่อน

- ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

สารบัญ

คำนิยม
คำนำ

บทนำ
- สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
- "อินเดีย" โบราณกับประวัติศาสตร์
- "อินเดีย" โบราณกับปรัชญา
- ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดียโบราณ
- ปัญหาว่าด้วย "ความจริง" ในปรัชญา

ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
บทที่ ๒
- ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
- วิถีแห่งสมณะ

บทที่ ๓
- ปรัชญาอุปนิษัท
- พรหมันกาบทฆษฎีวิวัฒนาการ
- อาศรม ๔ กับวิถีแห่งสันยาสิน

บทที่ ๔
- ปรัชญาฤาษีโบราณ
- ปรัชญาสางขยะ
- ปรัชญานยายะ --ไวเศษิกะ
-ปรัชญาของฤาษีกับวิถีของพราหมณ์

บทที่ ๕
- ปรัชญาอาชีวกกับโลกายัต
- ปรัชญาอาชีวก
- ปรัชญาโลกายัต

บทที่ ๖
- ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น)
- อณูกรรมกับโมกษะ

บทที่ ๗
- ปรัชญาพุทธยุคต้น
- "วิญญาณ" อมตะกับ "จิต" แบบพุทธ
- จิต กรรม และความพันทุกข์ (นิพพาน/นิรวาณ)
- ทัศนะเรื่องกรรมของพราหมณ์ เชน และพุทธ

ภาคสอง
บทที่ ๘
- สังคมอินเดียหลังพุทธกาล -- ทางสายกลางแบบพุทธ
- สภาพสังคมในยุคทองของพุทธศาสนา
- ทางสายกลางแบบพุทธศาสนา
- สภาพสังคมในยุคเสื่อมของพุทธศาสนา

บทที่ ๙
- ทางสายกลางแบบพราหมณ์
- ภควัทคีตากับคำสอนเรื่องกรรม
- ทางสายกลางแบบพราหมณ์
- กระบวนทัศน์แบบฮินดู

บทที่ ๑๐
- ทางสายกลางแบบเชน
- ทางสายกลางแบบเชน

บทที่ ๑๑
- บทสรุปแห่งทางสายกาลาง

บรรณานุกรม
ตัวย่อและการอ้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
ดัชนีค้นคำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบ พุทธ พราหมณ์ เชน
คะแนนของคุณ