Kledthai.com

ตะกร้า 0

ดวงตาเห็นธรรม

ISBN: 9786165653091

ผู้แต่ง : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นายเชน นคร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน้า : 26

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165653091
ราคาพิเศษ ฿23.00 ราคาปรกติ ฿25.00

"ทิฏเฐ ทิฏฐะมัตตัง ภะวิสสติ"

"เมื่อเห็นให้สักแต่ว่าเห็น เมื่อได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยิน เมื่อทราบให้สักแต่ว่าทราบ เมื่อรู้ให้สักแต่ว่ารู้ เมื่อใดเธอทำได้อย่างนี้ เมื่อนั้นเธอก็จักไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้า"

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นพระเถระที่มีคุณสมบัติด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างแพร่หลาย เป็นพระนักวิชาการ มีผลงานที่ปรากฏเป็นอเนกอนันต์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดวงตาเห็นธรรม เป็นหนึ่งในผลงานในรูปแบบของการบรรยายธรรมพระเดชพระคุณได้แสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกแห่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้ที่น้อมรับคำสอนของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติ ย่อมได้ชื่อว่าได้ทำตนให้ถึงความดับทุกข์ เพราะจุดหมายปลายทางแห่งพระพุทธศาสนานั้นคือความดับทุกข์

พระเดชพระคุณได้โปรดอนุญาตจัดทำการบรรยายธรรมของท่านเป็นรูปเล่มขึ้น ด้วยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนที่ได้อ่านและน้อมนำไปปฏิบัตินั้นมีความเจริญงอกงามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ดวงตาเห็นธรรม
คะแนนของคุณ