Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศาสนาเปรียบเทียบ (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164370906

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า : 464

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164370906
ราคาพิเศษ ฿405.00 ราคาปรกติ ฿450.00

ศาสนาเปรียบเทียบซึ่งศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี เรียบเรียงขึ้นเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบในการสอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบในมหาวิทยาลัยจึงนับเป็นตำราเอกสารการสอนชั้นแนวหน้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเล่มหนึ่ง ทางวิชาการศาสนา ผู้เรียบเรียงนับเป็นราชบัณฑิตที่ทรงภูมิรู้ และได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวงการศึกษาการศาสนาตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งหนังสือศาสนาเปรียบเทียบเล่มนี้ จึงยืนยันถึงความเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาผู้รอบรู้ยิ่งท่านหนึ่ง

สารบัญ

ความเบื้องต้น
การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบกับความมุ่งหมาย ศาสนากับสังคม ความจำเป็นแห่งการดำรงอยู่ของสังคม ฯลฯ

บทที่ ๑ ศาสนาคืออะไร? ความหมายของคำว่า ศาสนา ลัทธิ ปรัชญา จริยธรรม ฯลฯ
บทที่ ๒ มูลเหตุของศาสนา ศรัทธาญาณสัมปยุตและศรัทธาญาณวิปยุต เกิดจากอวิชชา ความกลัว ความภักดี ปัญญา อิทธิพลคนสำคัญ และลัทธิการเมือง
บทที่ ๓ ลำดับแห่งศรัทธา การนับถือธรรมชาติ นับถือผี นับถือบรรพบุรุษ นับถือเทพเจ้าหลายองค์ นับถือของชนแต่ละกลุ่ม นับถือพระเจ้าองค์เดียว นับถือเหตุผล
บทที่ ๔ ประเภทของศาสนาที่นำมาเปรียบเทียบ ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต เต๋า เชน พุทธ ขงจื๊อ คริสต์ อิสลาม สิกข์
บทที่ ๕ ศาสตร์ประกอบและหลักการเปรียบเทียบ ความจำเป็นในการเปรียบเทียบ และหลักการเปรียบเทียบ

ศาสนากลุ่มอารยัน
ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ
และศาสนาสิกข์

บทที่ ๖ ศาสนาพราหมณ์
ปรัชญาธรรมของฮินดู (ศาสนาฮินดู)
บทที่ ๗ ศาสนาเชน (ไชนะหรือชินะ)
บทที่ ๘ พุทธศาสนา
ธรรมที่ตรัสรู้
ประกาศหลักศาสนา พุทธศาสนากับสังคม ฯลฯ
บทที่ ๙ ศาสนาสิกข์
จริยธรรมคำสอนของสิกข์

ศาสนากลุ่มมงโกล
ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต
บทที่ ๑๐ ศาสนาเต๋า
บทที่ ๑๑ ศาสนาขงจื๊อ
บทที่ ๑๒ ศาสนาชินโต

ศาสนากลุ่มเซมิติก
ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
บทที่ ๑๓ ศาสนายิว (หรือยูดาย)
หลักคำสอน
บทที่ ๑๔ ศาสนาคริสต์
ความแตกแยกในศาสนานิกายออร์ทอด็อกซ์
โรมันคาทอลิก
โปรเตสแตนต์
คติเรื่องพระเป็นเจ้า
คัมภีร์ในศาสนา
นิกายในศาสนา
บทที่ ๑๕ ศาสนาอิสลาม

ภาคผนวก
หัวข้อเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ต่อศาสนา
บทบาทของศาสนาในสังคม
หนังสือประกอบและอ้างอิง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศาสนาเปรียบเทียบ (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ