Kledthai.com

ตะกร้า 0

วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์

ISBN: 9786167667980

ผู้แต่ง : กองบรรณธิการ (ธนาพล อิ๋วสกุล, อัญชลี มณีโรจน์, สังคม ชิรชูสกุล, นฤมล กระจ่างดารารัตน์, วิรพา อังกูรทัศนีย์รัตน์)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2564

จำนวนหน้า : 147

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667980
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

ตลอดปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 เราได้เห็นการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีเยาวชนหนุ่มสาวเป็นแกนนำ ซึ่งถูกโต้กลับด้วยความพยายามฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งโดยกลไกรัฐที่บิดเบือนกฎหมาย ไปจนถึกระบวนการนอกกฎหมาย และล่าสุดคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าการเรียกร้องปฏิรูปสถานับยกษัตริย์นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตลอดปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 เราได้เห็นการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีเยาวชนหนุ่มสาวเป็นแกนนำ ซึ่งถูกโต้กลับด้วยความพยายามฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งโดยกลไกรัฐที่บิดเบือนกฎหมาย ไปจนถึกระบวนการนอกกฎหมาย และล่าสุดคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าการเรียกร้องปฏิรูปสถานับยกษัตริย์นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            อย่างไรก็ดี พึงตั้งข้อสังเกตว่า คำว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้นเพิ่งเกิดขึ้นหลังรัญประหาร 2490 พร้อมกับสิ่งที่ดำเนินต่อเนื่องมานับจากนั้นจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ การขยายพระราชอำนาจให้กลับไปใกล้เคียงกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์มากขึ้น ดังชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ซ่อนรูป (อานนท์ นำภา) กึ่งสมบูรณาญาสทธิราชย์ (ธงชัย วินิจะกูล) สมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลง (ปิยบุตร แสงกนกกุล) หรือ เสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์ ดังข้อเสนอของเกษียร เตชะพีระ ในวารสาร ฟ้าเดียวกับ ฉบับนี้

(บางส่วนของบทบรรณาธิการ)

 

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

ล้มสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ทัศนะวิพากษ์

สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์ : สองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งกันในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไทย

เกษียร เตชะพีระ

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยนิพนธ์

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

พระพิมลธรรม สมณศักดิ์อาถรรพ์ : มองการเมืองสงฆ์หลังปฏิวัติ 2475 ผ่านชีวิตสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสโภ (พ.ศ. 2446-2532)

นริศ จรัสจรรยาวงศ์

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง ในความทรงจำของข้าพเจ้า

อติเทพ ไชยสิทธิ์

บทความปริทัศน์

ตาสว่าง (ซํ้าสอง)

ปวงชน อุนจะนำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์
คะแนนของคุณ