Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

ISBN: 9770125135628

ผู้แต่ง : คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนหน้า : 190

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135628
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

"รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทบรรณาธิการ

การศึกษาบทเรียนการบิรหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย
ศิริรักษ์ สิงหเสม
ทวิดา กมลเวชช
ศิญาณี หิรัญสาลี

การเลือกตั้งกับเสียงไร้ความหมาย: นัยของการเลือกตั้งทั่วไป
วันที่ 24 มีนาคม 2562 ในประเทศไทย
ศิวัช ศรีโภคางกุล
เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก

แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2562)
ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

แนวทางประชารัฐกับการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ศึกษาผ่านกรณีนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ
พิชญา วิทูรกิจจา

บทปริทัศน์หนังสือ
เข้มงวดกับเด็กๆ ให้ขยันเรียน ทำงานหนัก แข่งขันกันเรียน
ก็เพราะความไม่เท่าเทียมกันของสังคม
ธเนศ วงศ์ยานนาวา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)
คะแนนของคุณ