Kledthai.com

ตะกร้า 0

๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม

ISBN: 9789748814568

ผู้แต่ง : วรทัศน์ วัชรวสี

ผู้แปล : สัมพันธ์ ก้องสมุทร

สำนักพิมพ์ : วสี ครีเอชั่น

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 360

พร้อมส่ง
ISBN:
9789748814568
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ทรงเป็นพระราชสมบูรณ์แบบที่ใครๆ ยอมรับว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เผด็จการ คืออำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่ ที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง โดยความเมตตากรุณา ขณะนี้โลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะต้องกลับไปหาแบบธรรมิกราชาคือเผด็จการโดยธรรม...

ในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ นับเป็นปีแหงมหาปีติ และปีแห่งมหามงคลสมัยสำคัญพร้อมกันถึง ๒ ประการ คือ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และมีการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้เป็นมหาปีติประการแรก ประการที่สองซึ่งประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในโลกปีติยินดีเช่นเดียวกันก็คือ องค์การสหประชาชาติโดยยูเนสโก ประกาศยกย่องให้พระพุทธทาสหรือพระธรรมโกศาจารย์เป็นบุคคลสำคัญของโลก และให้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สำหรับพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลพระปฐมบรมราชโองการเมื่อพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ หรือเมื่อ ๖๐ ปีก่อนนั้น ยังแจ่มชัดอยู่ในใจของประชาชนไทย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” .... ฯลฯ

สารบัญ

  •  
  • - ภาพชุด ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • - ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • - “มหัศจรรย์แห่งธรรม” พระธรรมเทศนาหน้าพระพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี)
  • - “การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม”  ปาฐกถาธรรมของ พุทธทาสภิกขุ
  • - บรรยายธรรมกถาของพระพุทธทาส ถวายแก่สมเด็จพระราชนนี ที่จุฬาฯ เรื่อง ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้
  • - พระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรม
  • - พระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ธรรมะแก้วิกฤษการณ์ทางการเมือง
  • ฯลฯ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
คะแนนของคุณ