Kledthai.com

ตะกร้า 0

มหามงคลเหนือเกล้าฯ

ISBN: 9786167166735

ผู้แต่ง : พ.สุวรรณ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : บ้านมงคล

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 216

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167166735
ราคาพิเศษ ฿162.00 ราคาปรกติ ฿180.00

ในวโรกาสครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน

ปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ปรากฎเป็นจริงซึ่งคนไทยทุกคนทราบซึ้งกันดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี “บุญญาธิการ” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงรักษาศีล บำเพ็ญทาน เจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมในคราวที่พระองค์ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อเป็นฆราวาส พระองค์ทรงรักษาศีลธรรมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงสนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลสมาทาน ส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทรงสอนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ โดยมุ่งเน้นให้ทำความดี พระองค์ทรงใช้กฎหมายและกฎศาสนา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรมอย่างมุ่งมั่น สมควรแก่การถวายราชสักการะยิ่ง ดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงกราบพระองค์ท่านเสมือนเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชา

สารบัญ

 • มหามงคลปีติ : รับสั่ง “ฉันจะอยู่ถึง ๑๒๐ ปี”
 • บทบวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า
 • พระราชดำรัสวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
 • สุดปีติ “ในหลวง” หายประชวร
 • อาหารพระราชทาน
 • หากพระองค์อยู่ถึง ๑๒๐ ปี ประเทศไทยจะดีขึ้นมาก
 • ทรงสร้าง “พระสมเด็จจิตรลดา”
 • ทรงผนวชพระราชกรณียกิจทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๒ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๓ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๔ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๕ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๖ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๗ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๘ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๙ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๐ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๑ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๒ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๓ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๔ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๕ แห่งการทรงผนวช
 • ๑.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 • ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร
 • ๓.วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 • ๔.พระปฐมเจดีย์
 • พระมหาธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มหามงคลเหนือเกล้าฯ
คะแนนของคุณ