Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์

ISBN: 9789743159299

ผู้แต่ง : คงกฤช ไตรยวงค์ , ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 561

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159299
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿370.00

ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ เป็นหนังสือรวมบทความที่พยายามชี้ชวนให้เห็นว่า สังคมไทยกำลังอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในหลากมิติ ผลของการดำรงอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากนี้ นำไปสู่การก่อรูปกลายร่างของประสบการณ์ จินตนาการและตัวตนใหม่ ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม ซึ่งแสดงออกและ/หรือสะท้อนให้เห็นถึงความกลัว ความกังวล และการถอยหนีอันเกิดจากสภาวะการแปรเปลี่ยนในแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกันข้าม ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็กระตุ้นให้เกิดการหวนกลับไปใคร่ครวญ หรือแม้กระทั่งรื้อฟื้นภูมิปัญญาและคุณค่าในศีลธรรมทางศาสนา การตีความตัวบททางศาสนา ปรัชญาวรรณกรรม เรื่อยไปจนถึงเพลงสมัยนิยมย่อมขึ้นต่อกระบวนการแปลความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของบริบททางวัฒนธรรมและเส้นขอบฟ้าของยุคสมัยโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ เป็นหนังสือรวมบทความที่พยายามชี้ชวนให้เห็นว่า สังคมไทยกำลังอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในหลากมิติ ผลของการดำรงอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากนี้ นำไปสู่การก่อรูปกลายร่างของประสบการณ์ จินตนาการและตัวตนใหม่ ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม ซึ่งแสดงออกและ/หรือสะท้อนให้เห็นถึงความกลัว ความกังวล และการถอยหนีอันเกิดจากสภาวะการแปรเปลี่ยนในแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกันข้าม ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็กระตุ้นให้เกิดการหวนกลับไปใคร่ครวญ หรือแม้กระทั่งรื้อฟื้นภูมิปัญญาและคุณค่าในศีลธรรมทางศาสนา การตีความตัวบททางศาสนา ปรัชญาวรรณกรรม เรื่อยไปจนถึงเพลงสมัยนิยมย่อมขึ้นต่อกระบวนการแปลความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของบริบททางวัฒนธรรมและเส้นขอบฟ้าของยุคสมัยโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

คําานําจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (7)

บทนํา: ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ (9)

 

ภาคที่ 1 บทความวิชาการ/บทความวิจัย

ความหวังเพื่อการก้าวข้าม

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง: ว่าด้วยรักในกระแสการเปล่ียนแปลงในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด

รชฎ สาตราวุธ

ผีเส้ือกับโจวกง: ข้อเสนอทางปรัชญาว่าด้วยความฝัน 55 ความหวัง และการแปรเปลี่ยนในปรัชญาขงจ่ือและจวงจื่อ

ศริญญา อรุณขจรศักดิ์

“แม้ไม่มีใครรู้จักก็ไม่หว่ันไหว”: บทวิเคราะห์ความพยายามของขงจ่ือในการหาตําแหน่งแห่งที่ของตนในสังคม

นุชรี วงศ์สมุท

 

จินตนาการข้ามเวลาผ่านเรื่องเล่า

ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย: พินิจกรอบความคิดเร่ืองเพศกับการแต่งกายข้ามเพศของตัวละครเอกหญิงในบทละคร สุขนาฏกรรมของเชกสเปียร์

ภูมิ ชาญป้อม

จากต้นธารหลานชางสู่ลําาน้ําโขง: จากวรรณกรรมจีนสู่วรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย

ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

ฮิกายัต ปัตตานี ในฐานะวรรณกรรม: หน้าท่ีทางการเมืองของเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง

พิเชฐ แสงทอง

“แผ่นดินน้ี” ใน ส่ีแผ่นดิน: ภาษาและอุดมการณ์ในเพลงประกอบละครเวที ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล กับปริบทสังคมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

ดนัย พลอยพลาย, สิรีมาศ มาศพงศ์

การประกวดศิลปกรรมก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475: ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภายใต้บทบาทการอุปถัมภ์โดยราชสําานัก

สิทธิธรรม โรหิตะสุข

 

ข้ามพรมแดนมนุษยศาสตร์

กระแสลัทธิมาร์กซตะวันตก (WesternMarxism)กับความคิดและความหวังทางการเมืองของปัญญาชน ฝ่ายซ้ายไทยภายหลังการตกต่ําาล่มสลายของ พคท. (ระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2534)

ธิกานต์ ศรีนารา

การกลับมาของ AntonioNegri: ว่าด้วยการตีความ Spinoza จากมุมมองมาร์กซิสต์ ทุนนิยม และโครงการทางการเมืองของคอมมิวนิสม์

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

วิกฤติเชิงคุณค่าของประชาธิปไตยไทย: ประชาธิปไตยแบบชนช้ันนําา กับความเท่าเทียม (เทียม) ในพื้นฐานตรรกะ ว่าด้วยการทําาประชามติเรื่องความปรองดองในทางการเมือง

พิสิษฐิกุล แก้วงาม

รื้อสร้างวรรณกรรม “ภาพแทนชุมชนป่า” 

บัณฑิต ไกรวิจิตร

 

มนุษยศาสตร์ข้ามพรมแดน

ถั่ว แป้ง และเนย: เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยอาหารของตําารวจอินเดียในพม่าสมัยอาณานิคม, 1887–1937

ลลิตา (หิงคานนท์) หาญวงษ์

ผู้หญิงสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพม่า ค.ศ. 1885–1945

นิสารัตน์ ขันธโภค

 

ภาคที่ 2 บทปาฐกถา/บทอภิปราย

ปาฐกถานําา “ทุกข์ใหม่ของสังคมไทย”

มารค ตามไท

บทบรรยายพิเศษ “บุหงาของฉันหายไปไหน”: สังคมเปลี่ยน, ความภักดีแปลง

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

บทอภิปรายเรื่องพรมแดนมนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมสมัย

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ยศ สันตสมบัติ, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์
คะแนนของคุณ