Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 2)

ISBN: 9786164171244

ผู้แต่ง : เจตนา นาควัชระ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562

จำนวนหน้า : 328

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164171244
ราคาพิเศษ ฿288.00 ราคาปรกติ ฿320.00

หนังสือรวมบทความชื่อ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส มีสองเล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประมาณ 10-11 บทความ เนื้อหามีทั้งด้าน ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือสองเล่มนี้

หนังสือ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่าน ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน

สารบัญ

คิดเป็นวิชาการรากฐานของเพลงลูกทุ่ง: กรณีศึกษา "สาวนาสั่งแฟน"
- เจตนา นาควัชระ

ปัญหาความเกี่ยวพันที่กดทับระหว่างประวัติศาสตร์กับชาติ
- ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ศิลปินไทยในท้องถิ่น รากเหง้า และงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
- พรรัตน์ ดำรุง

ก้าวข้ามพรมแดนโบราณคดีสำนักตะวันตก: กรณีศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ "โหบินเนียน" ในประเทศไทย
- รัศมี ชูทรงเดช

วรรณคดีศึกษาเชิงประเมินคุณค่า: ประสบการณ์จากการตัดสินรางวัลวรรณกรรม
- รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เรือนพื้นถิ่นและบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มไท-ลาว: พวนในเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทดำในเดียนเบียน และเซินลา เวียดนาม
- อรศิริ ปาณินท์

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) และมาตรการทางกฎหมายในการรับมือ
- จตุรนต์ ถิระวัฒน์

เรื่องเล่ากับการรับรู้ (Narratives and Subjectivity)
- ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติและทิศทางนโยบายของประเทศไทย
- สุภางค์ จันทวานิช

แนวทางการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ
- สุวิมล ว่องวาณิช

ปัญหาเรื่องบรรพบุรุษของคนไทยมาจากไหนกับพลวัตของชาตินิยมไทย
- เสมอชัย พูลสุวรรณ

อุตมภาพในการช่วงชิงอำนาจรัฐของสองขั้วการเมือง: บทวิเคราะห์กรณีเจ้าพระยาวิชเยนทร์ และนายพลเดฟาร์จ
- อารยะ ปรีชาเมตตา

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 2)
คะแนนของคุณ