Kledthai.com

ตะกร้า 0

พลังสังคมอินทรีย์ แก้หนี้ชาวนา ***หนังสือหมด***

ISBN: 9786169255444

ผู้แต่ง : พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2563

จำนวนหน้า : 157

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9786169255444
ราคาพิเศษ ฿144.00 ราคาปรกติ ฿160.00

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร มิได้มีเพียงมิติทางการเงินอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีการผลิตในสังคมเกษตร โครงสร้างอายุของเกษตรกร ความจำกัดของที่ดินราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอน รวมถึงมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วมหรือภัยแล้ง แต่มิติที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือความบั่นทอนในจิตใจของเกษตรกร เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะปัญหาหนี้สินมายาวนาน
- ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

การกลับตัวออกจากวงจรหนี้สินของชาวนาไทย จำเป็นต้องดำเนินการใน 3 ประการ คือ 1) หยุดหนี้สินเดิม ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ หรือการตัดขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้บางส่วน 2) การสร้างรายได้ใหม่ ซึ่งอาจมาจากการหาตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หากต้องการชำระหนี้สินเดิมให้หมดในระยะ 5 ปี รายได้สุทธิจากการเกษตรต่อปีจะต้องมากกว่า 25% ของปริมาณหนี้คงค้าง 3) การมีเงินลงทุนใหม่ซึ่งอาจจะใช้เงินลงทุนไม่มากนัก สามารถลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความเสี่ยงหรือมีต้นทุนการเงินต่ำ
- ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

การเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับผู้ผลิตในระบบอาหารปลอดภัย เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกไปสู่พลเมืองอาหารที่มีความเข้าใจในโลกาภิวัตน์ของระบบอาหาร ที่ปัจจุบันปัจจัยการผลิตและตลาดอาหารตกอยู่ในกำมือของทุนขนาดใหญ่ โดยใช้นโยบายของรัฐเป็นเครื่องมือในการกำกับ
- ดร.อาภา หวังเกียรติ

สารบัญ

บทนำ: ชาวนากับผู้บริโภค ความสัมพันธ์ใหม่ที่ท้าทาย
พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์

ส่วนที่หนึ่ง: เส้นทางหนี้สินชาวนาไทย
๐ ประวัติศาสตร์และวงจรหนี้สินชาวนาไทย
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

ส่วนที่สอง: พฤติกรรมการเงินชาวนา
๐ พฤติกรรมการเงินชาวนา กับการแก้ปัญหาของรัฐ
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

ส่วนที่สาม: พลังแห่งผู้บริโภค
๐ เส้นทางการผลิตอินทรีย์ พลังของชาวนาผู้มีหนี้
อารีวรรณ คูสันเทียะ

๐ ผู้บริโภค..พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดร.อาภา หวังเกียรติ

๐ การเรียนรู้ของชาวนา กับตลาดอินทรีย์ที่กำลังเติบโต
นิจนันท์ ปาณะพงศ์

เอกสารอ้างอิง
เครดิตภาพประกอบ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พลังสังคมอินทรีย์ แก้หนี้ชาวนา ***หนังสือหมด***
คะแนนของคุณ