Kledthai.com

ตะกร้า 0

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก.

ISBN: 9786165779395

ผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

จำนวนหน้า : 222

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165779395
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบท้องถิ่น

จากผู้เขียนเดียวกันกับ หนังสือดินสอภาค ก.

ภูมีนาท ปาเบ้า ศิริพงศ์ แมลงภู่และคณะ

รวบรวมข้อมูลสำคัญ ทั้งเนื้อหาและหลักการในทางทฤษฎีและหลักกฎหมายที่ใช้บังคับในทางปฏิบัติ มาสรุปองค์ความรู้เพื่อใช้ในการนำเสนอหลักกฎหมายทั้ง 11 ฉบับ แบบเข้าใจง่าย

นังสือเล่มนี้ได้นำเอาหลักกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการสอบท้องถิ่นทั้ง 11 ฉบับ มาวิเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อนำเสนอใหม่ ภายใต้แนวคิด 3 ส. คือ

ส. ที่หนึ่ง สลัด

สลัดสิ่งที่จำเป็นน้อยออกไปก่อน

ส. ที่สอง สรุป

สรุปหลักการที่ต้องรู้

ส. ที่สาม สกัด

สกัดหลักการแล้วร้อยเรียงข้อมูลขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบบรรจุตำแหน่งต่างๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป

11 กฎหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น

สรุปเนื้อหารัฐธรรมนูญที่สำคัญ

ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา

กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่แงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบงานสารบัญ

พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อัปเดตล่าสุด พ.ศ. 2563)

“คงเป็นโชคชะตาที่นำพาหนังสือ มาพบกับเราในเวลาที่เหมาะสม”

ภาคที่ 1
ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บท
ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ
1.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
1.3 ประเด็นน่าสนใจ

บทที่ 2 กฎหมายพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553)
2.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)
2.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560)

ภาคที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

บทที่ 1 กฎหมายพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549)
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

บทที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับบริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะ
2.1 หลักการทั่วไป
2.2 อำนาจหน้าที่ (งาน)
2.3 การจัดสรรเงิน (เงิน)
2.4 นายกองค์การท้งถิ่น (คน)
2.5 สภา,คณะกรรมการต่างๆ ในองค์การท้องถิ่น
2.6 การกำกับดูแล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก.
คะแนนของคุณ