Kledthai.com

ตะกร้า 0

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN: 9786165776318

ผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ภูมีนาท ปาเบ้า

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2564

จำนวนหน้า : 207

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165776318
ราคาพิเศษ ฿216.00 ราคาปรกติ ฿240.00

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย และผู้ที่เตรียมตัวสอบข้าราชการทั่วไป "สรุปครบจบในเล่มเดียว"

 

หนังสือ สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พิมพ์ครั้งที่ 2 มาพร้อมที่คั่น 2 ชิ้น

หนังสือสรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. (เล่มดินสอ) เล่มที่ท่านผู้อ่านถืออยู่นี้ เกิดจากการสกัดเนื้อหาสาระสำคัญจากตัวบทกฎหมาย และนำเสนอผ่านประสบการณ์การทำงานในวงการกฎหมายปกครองของผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เดิมตั้งใจจัดทำเพื่อติวน้องๆ ที่ศาลปกครองซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบภาค ก. ต่อมาผู้เขียนเห็นว่า หากจะจัดจำหน่ายทั้งประเทศน่าจะเป็นประโยชน์เป็นวงกว้างจึงได้เริ่มจัดจำหน่ายผ่านทางเพจความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เพจเตรียมสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และมีการจัดจำหน่ายผ่านทางศูนย์หนังสือหลายแห่ง..

สารบัญ

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พิมพ์ครั้งที่ 2
คะแนนของคุณ