Kledthai.com

ตะกร้า 0

คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

ISBN: 9786164857315

ผู้แต่ง : ศาสตราจารรย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นายชูชาติ อัศวโรจน์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนหน้า : 414

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164857315
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ" นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

๑. ความนำ
๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ความส่งท้าย

เหตุที่นำพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมาอธิบาย เพราะเป็นกฎหมายปกครองที่สำคัญ ในการเตรียมการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งต่อมามีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ ได้มีการดำเนินการเพื่อจัดให้มีกฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขึ้นควบคู่กันไป ซึ่งต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นใช้บังคับมาจนทุกวันนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติขึ้นเพราะในขณะนั้น การดำเนินงานทางปกครองยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม ส่วนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้น เพราะในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัติถึงข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นการเฉพาะทำนองเดียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ
คะแนนของคุณ