Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย

ISBN: 9786161203931

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แปล : ภูธร ภูมะธน, รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม, ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 3 เล่ม

พร้อมส่ง
ISBN:
9786161203931
ราคาพิเศษ ฿675.00 ราคาปรกติ ฿750.00

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ริเริ่มจัดทำหนังสือชุด พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช : พระมหากษัตริย์ผู้สนพระทัยและองค์อุปถัมภ์การศึกษาดาราศาสตร์ตะวันตกในสยามพระองค์แรก เล่มที่ ๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์ เล่มที่ ๓. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย เนื้อหาแสดงประวัติศาสตร์ไทยด้านการศึกษาและการใช้วิชาดาราศาสตร์ พร้อมกับสะท้อนความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อดาราศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย เป็นผลของการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมาย จากตำราโบราณ บันทึกจดหมายเหตุ คำบอกเล่าจากความทรงจำของบุคคลผู้เกี่ยวข้องวารสาร แผนที่และภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับดาราศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบสังเคราะห์และตีความทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ แสดงภาพของวิชาดาราศาสตร์ในบริบทสังคมไทยได้กว้างขวางชัดเจนกว่าที่เคยมีมาแต่ก่อน นับเป็นวรรณกรรมอันควรค่าแก่การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจะเป็นหลักฐานทางวิชาการอันจะยังประโยชน์ในวงกว้างต่อไปในอนาคต

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ริเริ่มจัดทำหนังสือชุด พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช : พระมหากษัตริย์ผู้สนพระทัยและองค์อุปถัมภ์การศึกษาดาราศาสตร์ตะวันตกในสยามพระองค์แรก เล่มที่ ๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์ เล่มที่ ๓. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย เนื้อหาแสดงประวัติศาสตร์ไทยด้านการศึกษาและการใช้วิชาดาราศาสตร์ พร้อมกับสะท้อนความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อดาราศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย เป็นผลของการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมาย จากตำราโบราณ บันทึกจดหมายเหตุ คำบอกเล่าจากความทรงจำของบุคคลผู้เกี่ยวข้องวารสาร แผนที่และภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับดาราศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบสังเคราะห์และตีความทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ แสดงภาพของวิชาดาราศาสตร์ในบริบทสังคมไทยได้กว้างขวางชัดเจนกว่าที่เคยมีมาแต่ก่อน นับเป็นวรรณกรรมอันควรค่าแก่การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจะเป็นหลักฐานทางวิชาการอันจะยังประโยชน์ในวงกว้างต่อไปในอนาคต

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย
คะแนนของคุณ