Kledthai.com

ตะกร้า 0

การตลาดบริการ: Service Marketing

ISBN: 9786165657839

ผู้แต่ง : รศ.ดร. พนิตสุภา ธรรมประมวล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2563

จำนวนหน้า : 318

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165657839
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

หนังสือ "การตลาดบริการ : Service Marketing" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา นักการตลาด นักธุรกิจ และผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ในกาวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินด้านการตลาดบริการ แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อองค์กรและต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 13 บท ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องการตลาดบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพยายามนำเสนอให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดบริการจริง รวมทั้งผลจากการวิจัยภาคสนามในระดับชุมชน วิสาหกิจ ร้านค้า และกิจการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับชาติ ซึ่งสามารถใช้ทางการศึกษา เรียนรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไปได้

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานของการบริการ
บทที่ 2 การตลาดบริการและการตลาดสายสัมพันธ์
บทที่ 3 การตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์บริการ
บทที่ 4 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บริการของผู้บริโภค
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์บริการ
บทที่ 6 การกำหนดราคาสำหรับการบริการ
บทที่ 7 การจัดจำหน่ายบริการ
บทที่ 8 การสื่อสารการตลาดบริการ
บทที่ 9 บุคคลในการตลาดบริการ
บทที่ 10 กระบวนการบริการ
บทที่ 11 หลักฐานทางกายภาพ
บทที่ 12 การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
บทที่ 13 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการตลาด

บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การตลาดบริการ: Service Marketing
คะแนนของคุณ