Kledthai.com

ตะกร้า 0

จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา

ISBN: 9786167122434

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2564

จำนวนหน้า : 320

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122434
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

"จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา" สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่า "ปราศจากปัญญาก็ไม่มีฌาณ ปราศจากฌาณก็ย่อมไม่มีปัญญา" ผู้ใดมีทั้งปัญญาและฌาณย่อมอยู่ใกล้พระนิพพาน" พุทธวจนะข้อนี้ระบุชัดทีเดียวว่า การแสวงหาปัญญาพึงกระทำก่อนการปฏิบัติใด ๆ เพื่อทำใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้แม้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา สามประการนี้จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันก็ตาม และปัญญาในกรณีนี้ คือ การศึกษาคำสอนว่าด้วยจิตของ พระพุทธศาสนา หรือที่พึงเรียกว่า จิตวิทยาของพุทธศาสนา นั่นเอง

"จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา" สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่า "ปราศจากปัญญาก็ไม่มีฌาณ ปราศจากฌาณก็ย่อมไม่มีปัญญา" ผู้ใดมีทั้งปัญญาและฌาณย่อมอยู่ใกล้พระนิพพาน" พุทธวจนะข้อนี้ระบุชัดทีเดียวว่า การแสวงหาปัญญาพึงกระทำก่อนการปฏิบัติใด ๆ เพื่อทำใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้แม้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา สามประการนี้จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันก็ตาม และปัญญาในกรณีนี้ คือ การศึกษาคำสอนว่าด้วยจิตของ พระพุทธศาสนา หรือที่พึงเรียกว่า จิตวิทยาของพุทธศาสนา นั่นเอง

 

สารบัญ

คำปรารภ

คำแถลงสำนักพิมพ์

คำอธิบายโดยย่อของแต่ละบท

 1. รากเหง้าของจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา
 2. คำสอนว่าด้วยนามรูปในพุทธศาสนา

3.ว่าด้วยรูปและศรีรยนตร์

 1. อายตนะและวิญญาณ
 2. ว่าด้วยจิตและมโนวิญญาณ
 3. จิตฐานเป็นเหตุ-จิตคืออะไร
 4. จิตวิเคราะห์ของปัจจุบันสมัย
 5. ญาณและปัญญา
 6. จิตและกรรม
 7. วิธีชนะทุกข์สร้างสุข
 8. การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
 9. นิพพานคือความหลุดพ้น

ภาคผนวก

-จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ

-หลักในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

-การทดลองเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา
คะแนนของคุณ