Kledthai.com

ตะกร้า 0

คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

ISBN: 9786165651165

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นายชูชาติ อัศวโรจน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน้า : 618

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165651165
ราคาพิเศษ ฿540.00 ราคาปรกติ ฿600.00

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ความนำ
ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ส่วนที่ ๔ คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๕ คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๖ คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๗ ความส่งท้าย
บรรณานุกรม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ความนำ
ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ส่วนที่ ๔ คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๕ คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๖ คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๗ ความส่งท้าย
บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี
คะแนนของคุณ