Kledthai.com

ตะกร้า 0

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางสำนึก

ISBN: 9789743158612

ผู้แต่ง : ดร.วรรณดี สุทธินรากร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 130

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158612
ราคาพิเศษ ฿104.00 ราคาปรกติ ฿115.00

มีคำถามที่ว่า

ในโลกของการเปลี่ยนแปลง คนในสังคมจะรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากผู้ปกครอง ผู้กุมนโยบายของชาติ ในทางเดียวหรือ

ในฐานะประชาชน เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลง

โดยกำกับให้ผู้มีอำนาจออกนโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่ได้จริงหรือ

 

ตำตอบของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ

คนในสังคมต้องไม่รอการเปลี่ยนแปลงโดยคนอื่น

แต่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่

ตั้งแต่ระดับตนเอง กลุ่ม ชุมชน สังคม เพื่อกำกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้ง 2 ทาง

การตื่นรู้ในระดับเล็กๆ และร้อยเล็กสู่ใหญ่ เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

และหัวใจของการเปลี่ยนแปลง คือ ความรู้

 

กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างรู้ให้เกิดขึ้นและนำความรู้ไปใช้

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าคือ ปลายทางของ

"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะอยากแบ่งปันประสบการณ์ในทางความคิด และ การปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมือเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่มีความสวย งามทางอุดมการณ์และมีวิธีการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งที่นักวิจัยต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยแต่ละครั้งโจทย์เปลี่ยนไปตลอดเวลา การค้นหาวิธีการให้พอเหมาะกับโจทย์และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็น ไปได้ นักวิจัยต้องใช้สติปัญญา ใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความรู้สึกจากชีวิตด้านในที่ประกอบไปด้วยทัศนะที่มีต่อโลก ชีวิต บุคคลอื่นและตนเอง ใช้ความเพียรพยายาม ความอดทนในการแก้ไขปัญหา การรอผลสำเร็จ ตลอดเวลาของการเดินทางผู้เขียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และทำให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

 

สารบัญ

 

บทที่ 1 ความหมายของการวิจัยกับมุมมองที่มีต่อความจริงของโลก

บทที่ 2 พัฒนาการของ PAR

บทที่ 3 ความรู้และการแสวงหาความรู้ในงานของ PAR

บทที่ 4 หลักการและวิธีการของ PAR

บทที่ 5 กระบวนการปลุกสำนึก (Conscientization)

บทที่ 6 ระเบียบวิธีวิจัยของ PAR

บทที่ 7 เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางสำนึก
คะแนนของคุณ