Kledthai.com

ตะกร้า 0

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้าง

ISBN: 9789743158476

ผู้แต่ง : ดร. วรรณดี สุทธินรากร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 350

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158476
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ

ใน ส่วนของภาคทฤษฏี ประกอบด้วย วิวัฒนาการทางแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์ของการวิจัยเพื่อที่จะบ่งบอกพื้นฐานความคิด อุดมคติ และความเชื่อ อันเป็นที่มาของการออกแบบการวิจัยของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้เขียนพยายามอธิบายเปรียบเทียบระหว่างความคิดของนักคิดในกระบวนทัศน์กระแส หลัก (Mainstream paradigm) และกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative paradigm) ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานการคิดของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการมากขึ้น งานเขียนในภาคทฤษฎียังประกอบไปด้วยหลักการและกระบวนการวิจัย รวมถึงบทบาทของนักวิจัยที่ทำหน้าที่กำกับกระบวนการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ในทางทฤษฎีของการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สำหรับ ส่วนที่สอง เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์กร การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการทางด้านการศึกษารวมทั้งการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ

ใน ส่วนของภาคทฤษฏี ประกอบด้วย วิวัฒนาการทางแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์ของการวิจัยเพื่อที่จะบ่งบอกพื้นฐานความคิด อุดมคติ และความเชื่อ อันเป็นที่มาของการออกแบบการวิจัยของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้เขียนพยายามอธิบายเปรียบเทียบระหว่างความคิดของนักคิดในกระบวนทัศน์กระแส หลัก (Mainstream paradigm) และกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative paradigm) ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานการคิดของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการมากขึ้น งานเขียนในภาคทฤษฎียังประกอบไปด้วยหลักการและกระบวนการวิจัย รวมถึงบทบาทของนักวิจัยที่ทำหน้าที่กำกับกระบวนการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ในทางทฤษฎีของการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สำหรับ ส่วนที่สอง เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์กร การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการทางด้านการศึกษารวมทั้งการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

สารบัญ

 

บทที่ 1 วิวัฒนาการและนัยของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 2 กระบวนทัศน์และการแสวงหาความรู้จากความจริง

บทที่ 3 หลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 4 บทบาทของนักวิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย

บทที่ 5 เทคนิคและเครื่องมือในกาารวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 6 การทดสอบเอกสาร : บทบาททางทฤษฎี

บทที่ 7 การเขียนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 9 การเขียนรายงานและการเผยแพร่

บทที่ 10 ประสบการณ์ในการวิจัยเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร

บทที่ 11 ประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียน

บทที่ 12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้าง
คะแนนของคุณ