Kledthai.com

ตะกร้า 0

อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 (ปกอ่อน)

ISBN: 9786164881631

ผู้แต่ง : วรรณภา ติระสังขะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

จำนวนหน้า : 444

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164881631
ราคาพิเศษ ฿304.00 ราคาปรกติ ฿380.00

“อ่านรัฐธรรมนูญ 2560” คือหนังสือที่เขียนโดย “ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ”อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้น จากส่วนประกอบของเนื้อหาสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนบทนำที่ว่าด้วย ลักษณะของความเป็นรัฐธรรมนูญ อธิบายถึง นิยามและความหมายของรัฐธรรมนูญ ที่มา คุณค่าของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ วิธีประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศ และการยกเลิกและตีความรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (2564) ว่าด้วยที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560ตั้งแต่การพูดถึงรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ด้วยเหตุนี้ หนังสือ“อ่านรัฐธรรมนูญ 2560”จึงเหมาะมากสำหรับการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพราะภายในเล่มผู้เขียนตั้งใจอธิบายให้เข้าใจง่าย โดยนำไปอ่านประกอบให้เข้าใจกฎหมาย และเข้าใจวิชารัฐศาสตร์ ผ่านหนังสือ "อ่านรัฐธรรมนูญ 2560" เล่มนี้

“...รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน ที่จะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาสาระ ของบทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เข้า ถึงอำนาจของตน สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของรัฐ ตลอดจนกระบวนการในการใช้อำนาจอธิปไตย…”

- วรรณภา ติระสังขะ

เกริ่นนำ
สารบัญ


บทนำ:ลักษณะของความเป็นรัฐธรรมนูญ
1.นิยามความหมายของรัฐธรรมนูญ
2.ที่มาของรัฐธรรมนูญ
3.ประเภทของรัฐธรรมนูญ
4.คุณค่าของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
5.วิธีประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
6.รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศ
7.การยกเลิกและตีความรัฐธรรมนูญ
บทสรุป


อรรถาธิบายรัฐธรรมนูญ 2560 บทก่อกำเนิด :
การก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 กับ
“ร่างรัฐธรรมนูฉบับปฏิรูปประเทศ”


1.คำปรารภ อารัมภบท
2.บททั่วไป
3.สถาบันกษัตริย์
4.สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ปวงชนชาวไทย
5.หน้าที่รัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ
6.รัฐสภา อำนาจหน้าที่ และการได้มาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ
7.คณะรัฐมนตรี การได้มาซึ่งฝ่ายบริหารและอำนาจหน้าที่
8.การขัดกันแห่งผลประโยชน์
9.ศาล องค์กรตุลาการ และกระบวนการยุติธรรม
10.องค์กรอิสระ
11.การปกครองส่วนท้องถิ่น
12.การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
13.การปฎิรูปประเทศ
14.บทเฉพาะกาล
บรรณานุกรม
ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ