Kledthai.com

ตะกร้า 0

แสงออน-นาคกัญญา

ISBN: 9786164860742

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : มาลา คําจันทร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สํานักพิมพ์เคล็ดไทย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์รวมเล่มครั้้งแรก ตุุลาคม 2565

จำนวนหน้า : 304

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860742
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

แสงออน-นาคกัญญา

มาลา คําจันทร์

นวนิยาย “แสงออน-นาคกัญญา” นั้้น

เดิมแยกเป็นสองเล่ม สํานักพิมพ์เคล็ดไทยนำมาพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว

พิมพ์รวมเล่มครั้้งแรก ตุุลาคม 2565

.

ผลงานของมาลา คําจันทร์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2556

นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2534 จากนวนิยายเรื่อง “เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

เจ้าของผลงานมากมาย เช่น หมู่บ้านอาบจันทร์ เด็กบ้านดอย ลูกป่า วิถีคนกล้า หุบเขากินคน เขี้ยวเสือไฟ ฯลฯ

แสงออน-นาคกัญญา

มาลา คําจันทร์

สองภพ สองใจ และความรักที่ไม่อาจเข้าใจ

.

เรื่่องของแสงออน หญิงสาวที่มีอดีตชาติในภพนาคและเมื่่อมาเกิดเป็นมนุุษย์ก็ถููกตามติดด้วยความรักและแค้น

.

ผู้เขียนนําเรื่่องราวของนาคในพระไตรปิฎกมาประสานร้อยเรียงกับปมเรื่่องชู้รักสร้างความน่าตื่่นใจด้วยความเหนือจริง มนต์คาถา อันทําให้เรื่่องราวมีหลากหลายรสชวนติดตาม

.

แม้โลกวันนี้้จะก้าวไปสููยุุคดิจิทัล แต่เรื่่องราวของความเชื่่อ ตํานาน และความรักนั้นเป็นสิ่่งที่ดึงดููดใจเสมอ และแม้ดินแดนแห่งความลี้้ลับนั้้นยากจะค้นพบ ก็ยังไม่อาจสู้ความลี้้ลับในหัวใจ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:แสงออน-นาคกัญญา
คะแนนของคุณ