Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN: 9786164830325

แปลจากหนังสือ : ESSENCE OF THE HEART SUTRA

ผู้แต่ง : อรรถกถาโดย องค์ทะไลลามะ

ผู้แปล : นัยนา นาควัชระ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2565

จำนวนหน้า : 175

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164830325
ราคาพิเศษ ฿243.00 ราคาปรกติ ฿270.00

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ESSENCE OF THE HEART SUTRA

อรรถกถาโดย องค์ทะไลลามะ

แปลโดย นัยนา นาควัชระ

บรรณาธิการโดย พจนา จันทรสันติ

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2565

.

เป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้วที่คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิถีธรรมของพุทธศาสนิกชนนับล้าน ผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุในปัญญาบารมี ตามหลักมหายาน จะท่อง สวด ศึกษาและปฏิบัติภาวนาโดยพิจารณาธรรมในคัมภีร์เป็นหลัก

.

อรรถกถาขององค์ทะไลลามะ ซึ่งแจกแจงความหมายของพระสูตรนี้ไว้โดยละเอียด จะพาเราไปสัมผัสความเป็นมาที่ทรงคุณค่าของการตีความคัมภีร์ที่กระทำกันในสายธรรมอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา คำสอนขององค์ทะไลลามะที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระ

.

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนของทุกสายธรรม

-จากปกหลัง

สารบัญ

คำนำผู้แปล

คำนำของบรรณาธิการ

ส่วนที่ ๑ พุทธศาสนาภายใต้บริบท

บทที่ ๑ แสวงพัฒนาการทางจิตวัญญาณ

บทที่ ๒ ศาสนาในโลกปัจจุบัน

บทที่ ๓ รากฐานของพุทธศาสนา

บทที่ ๔ มหายาน

บทที่ ๕ พ้นทุกข์

.

ส่วนที่ ๒ หฤทัยสูตร

บทที่ ๖ อารัมภบท

บทที่ ๗ สู้มรรคาพระโพธิสัตว์

บทที่ ๘ ความไร้ตัวตนภายใต้บริบท

บทที่ ๙ ทำความเข้าใจเรื่องความว่าง

บทที่ ๑๐ เห็นความจริง

บทที่ ๑๑ บรรลุมรรคผล

.

ส่วนที่ ๓ วิถีแห่งพระโพธิสัตว์

บทที่ ๑๒ การเจริญโพธิจิต

.

ภาคผนวก

อรรถาอธิบาย "หฤทัยสูตร" โดยละเอียด

คำอุทิศ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พิมพ์ครั้งที่ 2
คะแนนของคุณ