Kledthai.com

ตะกร้า 0

คุณค่ามนุษย์กับการเมือง

ISBN: 9786164078147

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : กษิร ชีพเป็นสุข, จิรภา พฤกษ์พาดี บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนหน้า : 224

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164078147
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

“คุณค่ามนุษย์กับการเมือง” คือหนังสือรวม 7 บทความทางวิชาการ

โดย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์

กษิร ชีพเป็นสุข, จิรภา พฤกษ์พาดี บรรณาธิการ

.

หัวข้อความคิดหลักหรือ Theme ของหนังสือเล่มนี้คือ “คุณค่ามนุษย์กับการเมือง” เนื่องจากประเด็นนี้สะท้อนความสนใจ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี มีประเด็นให้ศึกษามากมาย ทั้งในทางนามธรรมและรูปธรรม ผ่านบทความทางวิชาการจำนวน 7 เรื่องโดยลูกศิษย์ของอาจารย์วีระ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เขียนแต่ละท่าน

.

บทความวิชาการทั้ง 7 บทความโดย เอกลักษณ์ ไชยภูมี, กษิร ชีพเป็นสุข, หัสไชยญ์ มั่งคั่ง, ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, จิรภา พฤกษ์พาดี, จิติยา พฤกษาเมธานันท์, ไพลิน กิตติเสรีชัย

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

1

ชีวิตหลังความตายของโสกราตีส (The Posthumous Life of Socrates)

เอกลักษณ์ ไชยภูมี

2

มนุษย์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กษิร ชีพเป็นสุข

3

จริยศาสตร์หน้าที่นิยมกับเสรีนิยมคลาสสิกในความเรียงเรื่อง “สันติภาพถาวร” ของอิมมานูเอล คานท์

หัสไชยญ์ มั่งคั่ง

4

แนวคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการผ่านมุมมองปรัชญาตะวันออกในสังคมทุนนิยมร่วมสมัย : ข้อสังเกตเบื้องต้นสู่การพัฒนาความมั่นคงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมไทย

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

5

การพัฒนามนุษย์และสังคมตามแนวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนของปัญญาชนคาทอลิกไทย

จิรภา พฤกษ์พาดี

6

ว่าด้วย “คนดี” ในบริบทการเลือกตั้งและระบบประชาธิปไตย

จิติยา พฤกษาเมธานันท์

7

‘สิทธิอำนาจเชิงความรู้’ (epistemic authority) ในกระบวนการโลกาภิบาลมาตรฐานเกษตรอิทรีย์

ไพลิน กิตติเสรีชัย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คุณค่ามนุษย์กับการเมือง
คะแนนของคุณ