Kledthai.com

ตะกร้า 0

พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

ISBN: 9786167122410

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ : ราชบัณฑิต สาขาวิชาอภิปรัชญา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 กรกฎาคม 2562

จำนวนหน้า : 448

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122410
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงหลักปรัชญาอภิธรรมตามแบบฉบับของพระอภิธัมมัตถสังคหะ หากได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึงรู้เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น และตรงนี้เองที่เป็นผลงานอันแท้จริงของข้าพเจ้า อีกประการหนึ่ง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้นำปรัชญาอภิธรรมไปสาดแสงให้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม อันควรแก่กาลสมัยด้วยปรัชญาอภิธรรมที่ข้าพเจ้ารวบรวมขึ้น จึงได้นามว่า พุทธปรัชญากึ่งพุทธกาล
- สมัคร บุราวาศ

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำปรารภผู้เขียน

- วิธีเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานและอภิธรรม เป็นของพระพุทธเจ้า
- ที่มาแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้า
- ความจริงแท้ของพุทธปรัชญา คือ รูปนาม
- การเข้าสู่ความจริงทางกรรมฐาน
- วิปัสสนากัมมัฏฐานในแง่สรีรวิทยาและสุขภาพ
- วิสุทธิและวิปัสสนาญาณ
- ตรรกวิทยาของพระพุทธเจ้า
- กฎแห่งสากลโลก
- รูปและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- นามและพุทธจิตวิทยา
- พระอภิธรรมและวิทยาศาสตร์สังคม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ
คะแนนของคุณ