Kledthai.com

ตะกร้า 0

เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา

ISBN: 9786164860315

ผู้แต่ง : นายแพทย์วรินทร์ วิชญานุโรจน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 กันยายน 2563

จำนวนหน้า : 328

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860315
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

พุทธศาสนา คือ คำสอนและหลักปฏิบัติให้เกิด “พุทธะ” ในจิตเป็นศาสนาแห่ง “สติ” ที่อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา ไม่หวนหาอดีต ไม่พะว้าพะวงกับอนาคตตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ทำประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นสำคัญ

เป็นศาสนาแห่ง “ปัญญา” ที่รู้ “อะไรเป็นอะไร” ตามความเป็นจริง จนถึงที่สุดรู้ว่า “สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน” และอบรมจิตให้ยึดถือ ไม่อยากเอา ไม่อยากเป็นอะไรเพื่อเข้าถึงขึ้นดับทุกข์ เป็นศาสตร์แห่งโพธิปัญญา

เป็นศาสนาแห่ง “เหตุและผล” ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ถือความจริงความถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ทันสมัยตลอดเวลา ทนต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ

เป็นศาสนาแห่ง “ความสุข” (โลกุตตรสุข =สงบ – เย็น) โดยรู้ “ทุกข์” และ “การดับทุกข์”

เป็นศาสนาแห่ง “ความถูกต้อง” (“สัมมา”) ทั้งของเรื่องกาย และเรื่องของจิต ตามหลักพื้นฐานของธรรมชาติ

เราสามารถศึกษาพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็น “หลักดำเนินชิวิต” ให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้อง และ “แก้ปัญหาชีวิต”

สารบัญ

คำนำ

บทที่ ๑ ธรรมะ
บทที่ ๒ พระพุทธศาสนา
บทที่ ๓ หัวใจของพระพุทธศาสนา
บทที่ ๔ แผนภูมิ
บทที่ ๕ ปัจจัยแห่งทุกข์
บทที่ ๖ ชีวิตคือการศึกษา
บทที่ ๗ พระคาถาชินบัญชร
บทที่ ๘ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอริยบถนั่งตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก
บทที่ ๙ อิทัปปัจยตา
บทที่ ๑๐ เบญจขันธ์
บทที่ ๑๑ ไตรลักษณ์
บทที่ ๑๒ ไตรสิกขา
บทที่ ๑๓ ปฏิจจสมุปบาท
บทที่ ๑๔ กฎแห่งกรรม
บทที่ ๑๕ อาหารของอวิชชา
- อาหารของวิชชาและวิมุตติ
บทที่ ๑๖ โยนิโสมนสิการ
บทที่ ๑๗ ปรโตโฆสะ
บทที่ ๑๘ ศรัทธา
บทที่ ๑๙ อริยสัจ ๔
- ทุกข์
- สมุทัย
- นิโรธ
- มรรค
บทที่ ๒๐ มรรคมีองค์ ๘
- สัมมาทิฏฐิ
- สัมมาสังกัปปะ
- สัมมาวาจา
- สัมมากัมมันตะ
- สมมาอาชีวะ
- สัมมาวายามะ
- สัมมาสติ
- สัมมาสมาธิ
- กรรมฐาน ๔๐
- จริยา
- วิธีเจริญสมาธิ
- ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
- เครื่องวัดความพร้อมและผลของสัมมาสมาธิ
- ระดับและองค์ฌาณของสมาธิ
บทที่ ๒๑ สมถะ-วิปัสสนาภาวนา
บทที่ ๒๒ วิสุทธิ ๗
บทที่ ๒๓ วิมุตติ
บทที่ ๒๔ มรรค-ผล
บทที่ ๒๕ นิพพาน
ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา
คะแนนของคุณ