Kledthai.com

ตะกร้า 0

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ปกอ่อน)

ISBN: 9786168300022

ผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : อ่านกฎหมาย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564

จำนวนหน้า : 515

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168300022
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

   ตำรา "คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน" เล่มนี้ มุ่งหมายให้เป็นตำราพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจวิชาการทางนิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชน ผู้เขียนได้อธิบายเรื่องราวในมิติต่างๆ เกี่ยวกับรัฐซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายมหาชน ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ การเกิดขึ้นและดับสูญของรัฐ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม ภารกิจ รูปแบบ ตลอดจนองค์กรของรัฐ อธิบายประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิวัติ การรัฐประหารและการต่อต้านอำนาจรัฐ

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

     ตำรา "คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน" เล่มนี้ มุ่งหมายให้เป็นตำราพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจวิชาการทางนิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชน ผู้เขียนได้อธิบายเรื่องราวในมิติต่างๆ เกี่ยวกับรัฐซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายมหาชน ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ การเกิดขึ้นและดับสูญของรัฐ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม ภารกิจ รูปแบบ ตลอดจนองค์กรของรัฐ อธิบายประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิวัติ การรัฐประหารและการต่อต้านอำนาจรัฐ อธิบายหลักการพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ไม่ว่าจะเป็นบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน สาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ การกระทำของรัฐ รัฐกับสถานการณืฉุกเฉิน และที่สำคัญที่สุดในตอนต้นผู้เขียนได้อธิบายความสัมพันธ์ของวิชาคำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์ และตอนท้ายผู้เขียนได้อธิบายนิติวิธีในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมาย โดยพิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน ความเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจวิชาการทางกฎหมายมหาชนมีพื้นฐานที่ดีในการทำความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองต่อไป

 

หวังว่าหนังสือ "คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไข" เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิชานิติศาษสตร์ และสาธารณะชนที่สนใจในวิชาการทางด้านกฎหมายมหาชน และหวังว่าสักวันหนึ่งหลักกฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง เปี่ยมด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมจะได้มีที่ยืนที่มั่นคงและเจริญงอกงามในสังคมไทย

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

สารบัญ

คำนำฉับับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

คำนำฉับับพิมพ์ครั้งที่ 2 

คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยรัฐกับกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์

บทที่ 2 วิวัฒนาการของรัฐ

บทที่ 3 องค์ประกอบของรัฐ

บทที่ 4 การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ

บทที่ 5 ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ

บทที่ 6 วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ 

บทที่ 7 การปฏิวัติ  การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ

บทที่ 8 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง

บทที่ 9 องค์กรของรัฐ

บทที่ 10 รัฐแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน

บทที่ 11 บ่อเกิดของกฎหมาย

บทที่ 12 การแบ่งแยกและลักษณะของกฎหมายมหาชน 

บทที่ 13 หลักนิติรัฐ

บทที่ 14 หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ

บทที่ 15 หลักประชาธิปไตย

บทที่ 16 ระบบการปกครอง : พิจารณาจากลักษณะการแบ่งแยกอำนาจ

บทที่ 17 สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 18 การกระทำของรัฐ

บทที่ 19 รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

บทที่ 20 การใช้และการตีความกฎหมาย : พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน 

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ