Kledthai.com

ตะกร้า 0

การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

ISBN: 9786164881495

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนหน้า : 400

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164881495
ราคาพิเศษ ฿342.00 ราคาปรกติ ฿380.00

หนังสือและตำราที่เกี่ยวกับ "การปกครองท้องถิ่น" ที่เป็นรัฐศาสตร์ มีจำนวนน้อยมาก โดยเฉพาะ "การปกครองท้องถิ่นไทย" อีกทั้งเป็นการรวบรวมความรู้และเรื่องราวที่เขียนโดยผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน ติดตามพัฒนาการ และเข้าใจแบบมองเห็นการดำรงอยู่ของ "ท้องถิ่น" และ "การปกครอง" ทำให้เชื่อเหลือเกินว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของความรู้ที่ทรงคุณค่า ทั้งต่อผู้เรียน ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนวิชาการหรือผู้ที่สนใจในการสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เคียงข้างไปกับการกระจายอำนานที่สมบูรณ์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือ "การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย" โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นเอกสารตำราทางด้านการปกครองท้ิองถิ่นผ่านมุมมองในเชิงเปรียบเทียบอันจะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของการกระจายอำนาจ และการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศสำคัญๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นสำหรับวงวิชาการด้านรัฐศาสตร์นับตั้งแต่บัดนั้น แต่หากเราสำรวจถึงหนังสือภาษาไทยในเรื่องดังกล่าวกลับยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้เลือกที่จะเขียนและตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้นักศึกษาด้านรัฐศาสตร์และผู้ที่สนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่นทั่วไปสามารถอ่านเพื่อความรู้เพิ่มเติมได้
-รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ผู้เขียน

คำนำ โดย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำนำ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
คำนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
บทนำ: โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้

บทที่ 1 การปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ทำความเข้าใจแนวคิดการรวมศูนย์อำนาจ การกระจายอำนาจ และการปกครองท้ิองถิ่น
1.2 การศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่น: จากแนวคิดการปกครองท้ิองถิ่น (Local Government) สู่การบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 รัฐกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 2 ลักษณะพื้นฐานเชิงโครงสร้าง และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 พัฒนาการและการก่อตัวของรัฐและการปกครองท้ิองถิ่น กับลักษณะของการปกครองท้ิองถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
2.2 การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดโครงสร้างการบริหารงานของท้องถิ่น
2.3 การคลังและงบประมาณในฐานะเงื่อนไขสำคัญของการบริหารและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3 การปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
3.1 สภาพทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
3.2 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง
3.3 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค: พัฒนาการและรูปแบบโครงสร้าง
3.4 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3.5 อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.7 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
4.1 สภาพทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น
4.2 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง
4.3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่น
4.4 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4.5 อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.7 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 5 การปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร
5.1 สภาพทั่วไปของสหราชอาณาจักร
5.2 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง
5.3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในสหราชอาณาจักร
5.4 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
5.5 อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.7 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 6 การปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
6.1 สภาพทั่วไปของสหรัฐอเมริกา
6.2 สหรัฐอเมริกากับความเป็นสหพันธรัฐ
6.3 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลางและมลรัฐ
6.4 โครงสร้างและรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
6.5 อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์ มลรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.7 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 7 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
7.1 สภาพทั่วไปของประเทศไทยและพื้นฐานการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
7.2 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาค
7.3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทย
7.4 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
7.5 อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.7 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 8 ภาพรวมของการศึกษาการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศและไทย

ภาคผนวกที่ 1 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ภาคผนวกที่ 2 ความท้าทายใหม่บางประการของการปกครองท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ในอดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2440-2563)

บรรณานุกรม
ดรรชนี
ประวัติผู้เขียน